1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Ths.BS. Apichai Vasuratna

Specialist

Oncology Department

Language

Anh - Thái

Education

+ Đại học Chulalongkorn

Experience

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan
+ Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành ung thư phụ khoa tại trung tâm ung thư Anderson, Texas.

In-depth study

Achievements