1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Vu Dinh Chat

Specialist

Hong Ngoc IVF Center

Language

Anh - Séc

Education

+ Nhà phôi học tại Cộng hòa Séc
+ Chứng nhận ESHRE cho các nhà phôi học

Experience

+ 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng thí nghiệm Trung tâm IVF của Bệnh viện Bạch Mai
+ 2018 đến nay: Trưởng phòng thí nghiệm - Trung tâm IVF Hồng Ngọc

In-depth study

+ Nuôi cấy và chuyển phôi

Achievements