1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS. Tarinee Manchana

Specialist

Oncology Department

Language

Anh - Thái

Education

+ Tốt nghiệp đại học Chulalongkorn

Experience

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan
+ Chứng chỉ của Hội đồng ung thư phụ khoa Thái Lan

In-depth study

+ Ung thư phụ khoa

Achievements