1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Dr. Nguyen Huu Lanh

Specialist

Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine

Language

Anh

Education

+ Tốt nghiệp Đại học Y Tây Nguyên
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2006)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2015)

Experience

+ 2002: Bác sĩ tổng công ty sông Đà
+ Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

In-depth study

Achievements